gdpr-seminarium

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Datainspektionen föreläser om GDPR i Kalmar

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer påverka många företag i grunden. Vi anordnar därför ett seminarium där Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för den nya lagen, klargör vad den nya lagen innebär. Lagen träder kraft i maj 2018 och det är hög tid att undersöka konsekvenserna för sitt företag om man inte redan gjort det.

Några av programpunkterna:

• Vad innebär dataskyddsförordningen, GDPR
• Grundläggande krav för personuppgiftsbehandling
• Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
• Vad händer om man bryter mot förordningen?
• Checklista för förberedelsearbetet.

Praktisk information


Tid:

24 oktober kl 13.00 – 15.00

Plats:

Guldfågeln arena i Kalmar

Pris:

GDPR-seminariet är kostnadsfritt och fika ingår.

Anmälan:

Tiden för anmälan gick ut den 15 oktober. Seminariet är fulltecknat, inga fler platser finns att tillgå.

Här ligger Guldfågeln arena

Datainspektionen och GDPR

* Källa Datainspektionen

Denna vägledning från Datainspektionen tar upp 13 frågor som ni som behandlar personuppgifter bör ta ställning till redan nu för att förbereda er inför införandet av den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas i mitten av 2018.

Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen.

Många av dataskyddsförordningens begrepp och principer går att återfinna i personuppgiftslagens bestämmelser. Om ni redan idag har väl genomarbetade åtgärder och rutiner för att säkerställa att personuppgiftslagen följs, kommer ni att ha en bra grund att utgå från. Det är dock viktigt att poängtera att dataskyddsförordningen även innehåller stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i er verksamhet. För att ni ska hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, är det är därför viktigt att ni redan nu börjar fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för er.

Denna vägledning kan användas som en checklista när ni ska ta reda på vilka de viktigaste skillnaderna är mellan den nuvarande lagstiftningen och den nya dataskyddsförordningen och hur de påverkar er.

Det är viktigt att ni redan nu börjar planera hur ni ska anpassa er till dataskyddsförordningen och söker stöd från nyckelpersoner i er organisation. Ni kan till exempel behöva införa nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade krav på öppenhet och de registrerades rättigheter. I större organisationer kan detta få stor påverkan i frågor om budget, it-system, personal, styrning och kommunikation.

Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation. Det kommer att införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsättning när en organisation missköter sin behandling av personuppgifter. En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att ni ser över er interna styrning och era riktlinjer för hur ni hanterar personuppgifter.

1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?
2. Vilka personuppgifter hanterar ni?
3. Använder ni missbruksregeln idag?
4. Vilken information lämnar ni?
5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?
6. Med vilket rättligt stöd behandlar ni personuppgifter?
7. Hur inhämtar ni samtycke?
8. Behandlar ni personuppgifter om barn?
9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling?
11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?
12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
13. Har ni verksamhet i flera länder?

Mer utförlig information finner ni här.

Aditor erbjuder projektledning och vi hjälper er att klara kraven i den nya dataskyddsförordningen. Kontakta Jonas Lindbäck via telefon 0480-730 705 eller e-postadress jonas.lindback@aditor.se för mer information.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?