Slide

Pålitligt beslutsstöd med kompletta affärsanalyser och visualiserad redovisning

Är ni trötta på att skyffla er igenom högvis med pappersrapporter och plottriga Exceldokument varje månad? Trötta på tidskrävande manuella sammanställningar, svajiga beslutsunderlag, bristfälliga analyser och osäkra prognoser?

Aditor Verksamhetskoll business Intelligence

Från snabba insikter till djupgående analyser – Verksamhetskoll är med er hela vägen. Slipp förlita er på magkänslan och ta välinformerade, faktabaserade beslut som gynnar verksamheten. Spara tid, pengar och energi genom att låta Verksamhetskoll ta hand om rapportsammanställningarna och skapa lättanalyserade, visualiserade redovisningar åt er!

Via en överskådlig dashboard med tydliga tabeller och grafer kan alla resultat och nyckeltal analyseras vidare i detalj, ända ner till enskilda transaktioner. På så sätt kan ni enkelt se trender, göra jämförelser, upptäcka avvikelser, identifiera onödiga kostnader och hitta punkter med förbättringspotential. Lika praktiskt vid dagliga mikrobeslut som avgörande affärsuppgörelser och projektuppföljningar.

Aditor presenterar

Verksamhetskoll

en unik, plattformsoberoende Business Intelligence-applikation för komplett analys, budgethantering och rapportgenerering med visualiserad redovisning. Det flexibla Plug & Play-verktyget är helt molnbaserat och tillgängligt från alla typer av uppkopplade enheter. BI-applikationen bygger på standardiserade SIEfiler och fungerar sömlöst med alla affärssystem, utan behov av specialkopplingar eller krångliga installationer

Verksamhetskoll finns i två versioner –
Standard och Premium

Verksamhetskoll Standard

erbjuder en komplett översikt över organisationens ekonomiska förehavanden. Här får ni alla grundläggande funktioner ni behöver för att utföra kompletta analyser och ta fram tillförlitliga beslutsstöd. Ni kan även exportera diagram och tabeller för vidare presentation i Power Point, PDF eller Excel, skapa bokmärken, prenumerera på rapporter och hålla Teamsmöten direkt från utvalda vyer inne i Verksamhetskoll. Standard-paketet gäller för upp till tio användare och 2 GB databasutrymme ingår.

Ingår inkl. 10 användare

0480-730 700
2 995 SEK
Verksamhetskoll Premium

har samma grundupplägg som Standard, men innefattar även möjligheter att skapa egna budgetar, prognoser och anpassade resultatuppställningar. Därtill finns också en sektion för enklare koncerneliminering, samt användarhantering för administratörer. Via det intuitiva gränssnittet får ni full kontroll över företagets ekonomi. Premium-paketet inkluderar 2 GB databasutrymme och gäller för ett obegränsat antal användare, samt fem budgetadministratörer.

Obegränsat antal användare
+ 5 budgetadministratörer

0480-730 700
5 990 SEK

Ett komplett Business Intelligence-verktyg –
en månadskostnad

Verksamhetskoll tillhandahålls som en månatlig abonnemangstjänst. Den molnbaserade applikationen kräver ingen installation och blir fullt funktionell direkt efter registrering. Därmed slipper ni också höga initiala utvecklingskostnader som annars ofta förekommer vid inköp av avancerade Business Intelligence-program. Verksamhetskoll är ett unikt, standardiserat BI-verktyg som lätt kan integreras med befintliga affärssystem. Plug & Play-appen är smidig att komma igång med och kräver inga expertkunskaper. Det användarvänliga gränssnittet är dessutom skalbart för att passa verksamheter i alla former – från små företag till stora organisationer.

Med Verksamhetskoll får ni en prisvärd, flexibel och lättanvänd Business Intelligence-lösning som klarar det mesta och kan anpassas efter era individuella behov – allt till en fast månadskostnad. Inga dolda avgifter eller dyra uppstartskostnader. Utbildning och support ingår, och ni kan börja analysera er verksamhet redan samma dag som ni öppnar ert kundabonnemang. Självklart kan ni även uppgradera från Standard till Premium vid ett senare tillfälle om ni önskar fler funktioner, utan att det tillkommer några ytterligare avgifter

Boka en kostnadsfri demo
Är ni intresserade av att börja använda er av Business Intelligence via Verksamhetskoll men är osäkra på vilken version som passar ert företag bäst? Cenny Håveland på Aditor AB, håller gärna i en personlig demo av Verksamhetskoll för att förklara mer ingående hur alla delar fungerar utifrån just era behov och förutsättningar. Introduktionen kan även hållas med era egna data om så önskas. Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Boka in en demo och få koll på er verksamhet redan idag!

Verksamhetskoll SIE – standardiserat,
plattformsoberoende och flexibelt

I Verksamhetskoll har vi förenat Microsofts marknadsledande Power BI-plattform med den svenska SIE-standarden för överföring av redovisningsdata och utvecklat ett kraftfullt Business Intelligence-verktyg som kan användas av verksamheter i alla storlekar och branscher; både för att genomföra kompletta affärsanalyser, generera budgetrapporter, ställa prognoser, dela insikter och ta fram fullfjädrade beslutsunderlag.

Implementeringsprocessen är snabb och enkel. Ladda upp era SIE-filer, öppna applikationen och ni är igång – på nolltid! Den molnbaserade Plug & Play-appen kan nås både från fasta och mobila enheter, allt som behövs är en internetuppkoppling. Verksamhetskoll är helt plattformsoberoende och fungerar med alla typer av SIE-filer, oavsett vilket redovisnings- eller bokföringsprogram de har genererats i. SIE-filernas komplexitet återspeglas också i systemet, vilket innebär att det flexibla gränssnittet automatiskt dimensioneras efter den aktuella verksamheten.

Lagringsutrymme för SIE-filera ingår i abonnemanget och uppdateringarna från huvuddatabasen sker automatiskt enligt ett förutbestämt schema, men kan även initieras manuellt genom att ni laddar upp en egen SIE-fil i den tilldelade mappen. Användbart om ni vill se direkta utfall av förändringar, exempelvis vid månadsbokslut och liknande.

Användarvänlig dashboard med intuitiva
menyer och tydlig grafik

I Verksamhetskoll har ni allting smidigt samlat på ett ställe och får en heltäckande överblick över organisationens finansiella situation. Längst till vänster på instrumentpanelen finns huvudmenyn som är indelad i fem sektioner – Resultat, Balans, Detaljer, Kontoplan och Resultatbudget. (De två senare gäller Premium.) Här kan ni även lägga till ytterligare kategorier om ni önskar kopplingar till andra system eller databaser.

Menyn följer med genom hela applikationen och inkluderar ett smidigt filtreringsverktyg där ni kan göra specificerade urval på bolag, kontoplaner, tidsperioder, kontoklasser, kontogrupper och alla dimensioner som finns med i bokföringen. Under varje kategori finns sedan en rad olika flikar för visualiserad redovisning av kostnadsanalys, resultatjämförelse budget/prognos, konsoliderat resultat, koncerneliminering (Premium); balansräkning, kassaflöden, lageromsättning, konsoliderad balansräkning; verifikations- och transaktionsdetaljer etcetera. Resultatrapporterna redovisas visuellt i välstrukturerade tabeller och grafer med standardiserade nyckeltal för vinstmarginal, kassalikviditet, beräknad soliditet och så vidare

Specialanpassningar och kopplingar till
andra system

I Verksamhetskoll Premium kan ni även administrera ansvarsfördelning över utvalda kontogrupper, göra enklare koncernelimineringar, modifiera kontoplaner och utforma verksamhetsanpassade resultatdispositioner, samt skapa egna budgetunderlag och ta fram justerade prognoser baserade på dessa. Förändringar som utförs manuellt under menyerna Kontoplan och Resultatbudget sker live i systemet. För att dessa ska bli tillgängliga för vidare uppföljning och analys under Resultat, Balans och Detaljer krävs dock en uppdatering från datakällan. Detta är gjort både av säkerhetsskäl och för att upprätthålla prestandan.

Har ni behov av kopplingar mot andra system och datakällor? Inga problem, vi skräddarsyr Verksamhetskoll enligt era önskemål. Allt för att ni ska få en så komplett bild över er verksamhet som möjligt. Samtliga inlästa bolag, systemkopplingar och databaser blir valbara i instrumentpanelen i Verksamhetskoll och all inhämtad information kan implementeras i rapporter och analyser precis som SIE-filerna från den ordinarie databasen.

Om ni har några funderingar kring vilka övriga funktioner och unika anpassningsmöjligheter som finns tillgängliga i Verksamhetskoll står vår kunniga support alltid till ert förfogande. Vi kan även bistå med utbildningar vid behov

Vill ni lära er mer om hur Verksamhetskoll fungerar kan ni även besöka vår Youtubekanal och ta en titt på vår videomanual. Kanske hittar ni även svaren på era frågor i vår Q&A.

Boka en kostnadsfri demo

Svaret är enkelt – med Verksamhetskoll, så klart!

Verksamhetskoll är e( komple( budget- och analysverktyg med visualiserad redovisning. Den molnbaserade Plug & Play-appen är det enda BI-verktyget ni behöver för a( få full kontroll över företagets ekonomi – oavse( vilket affärssystem ni använder och oavse( vilka enheter ni kopplar upp er från. Med Verksamhetskoll får ni en flexibel, standardiserad Business Intelligence-lösning som fungerar på alla plaHormar, utan installa?oner eller specialkopplingar.

Business Intelligence (BI) är e( samlingsbegrepp för teknisk infrastruktur, processer och program som är avsedda för insamling, lagring, sortering, extrahering, kartläggning och analys av verksamhetsgenererade data. Business Intelligence-applika?oner som Verksamhetskoll kan hjälpa företag a( bä(re förstå sin verksamhet, få värdefulla insikter och ta mer välgrundade beslut. BI-verktyg förenklar hantering och bearbetning av stora mängder affärsdata och presenterar resultaten i e( smidigt och lä(överskådligt format. Genom datastödda visualiserade analyser kan organisa?oner utröna trender, iden?fiera poten?ella förbä(ringsområden, jämföra sina processer för benchmarking och implementera bästa praxis baserat på normerade nyckeltal.

Det som särskiljer Verksamhetskoll från andra Business Intelligence-program på marknaden är den unika, molnbaserade Plug & Play-applika?onen som bygger på standardiserade filformat och är helt plaHormsoberoende. Verksamhetskoll är enkelt a( komma igång med och erbjuder e( intui?vt gränssni( för komple( affärsanalys, budgethantering och visualiserad redovisning i e( och samma verktyg. Här får ni all?ng samlat i en smidig och prisvärd abonnemangstjänst med en fast månadskostnad. Inga dyra uppstartsavgi[er – utbildning och support ingår. En smart investering för varje företag!

All informa?on i Verksamhetskoll inhämtas från standardiserade SIE-filer som enkelt laddas upp i en molnbaserad mapp som är kopplad ?ll systemet. Därifrån sker datasynkroniseringarna löpande enligt önskade intervaller, men uppdateringar kan även göras manuellt vid behov. I Verksamhetskoll förvandlas bokföringsrapporterna ?ll lä(överskådliga tabeller och alla löpande resultat och jämförelser redovisas i visuella grafer, vilket möjliggör smidig analys och vidare bearbetning. Väljer ni Verksamhetskoll Premium kan ni även skapa egna budgetar, prognoser och resultatuppställningar, samt göra enklare koncernelimineringar och uCöra mer avancerade administra?va åtgärder, såsom a( hantera användare och fördela ansvar över specifika kontogrupper.

Verksamhetskoll använder sig av standardiserade SIE-filer för a( skapa en visualiserad redovisning av företagets finansiella rapporter. Med överskådliga tabeller, vägledande nyckeltal och tydliga diagram med färgade staplar och linjer som illustrerar förändringarna över ?d blir det mycket enklare a( få en fullständig överblick över organisa?onens ekonomi. Därmed blir det också lä(are a( göra komple(a analyser, uppmärksamma avvikelser och förbä(ringspunkter och fa(a välinformerade beslut som leder ?ll mer korrekta fram?dsprognoser.

Verksamhetskoll är baserat på SIE-standarden, vilket är en uppsä(ning öppna filformat som är framtagna för a( underlä(a överföring av redovisnings- och bokföringsdata mellan olika program – såväl internt som externt. SIE står helt enkelt för ”Standard Import och Export”. Standardiserade SIE-filer är både leverantörs- och plaHormsoberoende, så det spelar ingen roll vilka system ni använder för a( skapa dem. Verksamhetskoll är kompa?belt med alla typer av

SIE-filer.
Vill ni beställa Verksamhetskoll eller har några frågor som inte tas upp här? Kontakta oss så hjälper vi er!


Vill ni beställa Verksamhetskoll eller har några frågor som inte tas upp här? Kontakta oss så hjälper vi er!

Telefonsupport / helpdesk
Kalmar 0480-730 735

Kalmar
Engelska vägen 5 | 393 56 Kalmar
Växel: 0480-730 700

Emmaboda
0471-340 340

Boka en kostnadsfri demo

Cenny håller gärna en personlig demo av Verksamhetskoll för att förklara mer utifrån just era behov och förutsättningar.

Om ni skulle önska så kan vi även hålla denna första demo med era egna data. Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Du kan också lära dig mer om Verksamhetskoll genom att titta på vår videomanual.